WWW.Schmalspurbahn.CH

Home  | Historische Postkarten  ]


Historische Postkarten der Tram Genf

[coulouv]
70 KB JPEG-Format

Pont de la Coulouvrenière


Poststempel: 31.III.01
Verlag: J.J.
Sammlung: Manfred Luckmann

[coulouv2]
95 KB JPEG-Format

Genève - Pont et Qurtier de la Coulouvrenière


Verlag: Charnaux Frères & Co., Genève
Sammlung: Manfred Luckmann

[montblanc]
90 KB JPEG-Format

Pont du Mont Blanc


Verlag: Phototypie Co., Neuchâtel
Sammlung: Manfred Luckmann

[montblanc2]
98 KB JPEG-Format

Rue du Mont Blanc


Verlag: (unbekannt)
Sammlung: Manfred Luckmann

[montblanc3]
98 KB JPEG-Format

La Rue du Mont Blanc


Poststempel: 28.V.04
Verlag: G.L.M.
Sammlung: Manfred Luckmann

[montblanc4]
101 KB JPEG-Format

Rue du Mont Blanc


Poststempel: 21.VI.05
Verlag: G.L.M.
Sammlung: Manfred Luckmann

[montblanc5]
112 KB JPEG-Format

Genève - Place et Quai du Mont Blanc


Poststempel: 2.VI.11
Verlag: Jullien frères, Phot. Editeurs, Genève
Sammlung: Manfred Luckmann

[gare]
84 KB JPEG-Format

Genève - La Gare


Verlag: ATAR SC. / E.H.
Sammlung: Manfred Luckmann

[neuve]
89 KB JPEG-Format

Genève - Place Neuve


Verlag: P.Teillet, Genève
Sammlung: Manfred Luckmann

[molard]
110 KB JPEG-Format

Genève - Place du Molard


Verlag: Jullien frères Phot-éditeurs, Genève
Sammlung: Manfred Luckmann

Home  | Historische Postkarten ]

Letzte Änderung: 13.03.2017 *

© 1997- Manfred Luckmann