WWW.Schmalspurbahn.CH

Home  | Historische Postkarten  ]


Historische Postkarten der Luzern-Stans-Engelberg-Bahn

[obermatt]
55 KB JPEG-Format

Obermatt


datiert: 6/64
Foto: Carl Bellingrodt
Sammlung: Manfred Luckmann

[gruenenwald]
116 KB JPEG-Format

Engelberg - Grünenwald


Verlag: C.P.V.
Sammlung: Manfred Luckmann

[engelberg]
136 KB JPEG-Format

Engelberg


Poststempel: 04.VI.02
Verlag: Orell Füssli, Zürich
Sammlung: Manfred Luckmann

[engelberg2]
120 KB JPEG-Format

Strasse nach Engelberg


Poststempel: 19.VII.05
Verlag: Küli-Tobler, Zürich
Sammlung: Manfred Luckmann

[engelberg3]
85 KB JPEG-Format

Sansstad Engelberg


Verlag: (unbekannt)
Sammlung: Manfred Luckmann

Home  | Historische Postkarten ]

Letzte Änderung: 13.03.2017 *

© 1997- Manfred Luckmann